Lag om Estetisk Kirurgi - KLINIK34

Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Vem som får utföra estetisk kirurgi framgår av “Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar?”

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-05/SFS2021-363.pdf

 

och “Förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar?”

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-05/SFS2021-367.pdf

 

Lagens och förordningens förarbeten:

https://data.riksdagen.se/fil/24DF1469-38EF-4F73-AAED-82610E566A91

 

Efter många års arbete har Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar trätt i kraft. Klinik34 uppfyller redan sedan start för 10 år sedan de riktlinjer som nu blivit lagstadgade. Dr Fredrik Berne grundare av Klinik34 var tidigt rådgivare för utredningen av den nya lagen. Den nya lagen välkomnas av oss och branschen.

Lagen införs för att en patient som kontaktar en Estetisk Kirurgisk klinik, eller skönhetsklinik skall vara trygg vad gäller formell och reell kompetens hos personal och för att tillgodose att patientsäkerheten är lika hög som inom hälso- och sjukvården. Det som är nytt och kommer märkas för er som gjort estetiska injektionsbehandlingar tidigare är att en betänketid införs. Detta gäller även för dig som gjort t.ex. botox eller filler behandling tidigare.

Betänketid

”För ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska betänketiden vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska minst två dagars betänketid ges. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.” (IVO)

Betänketiden innebär för injektionsbehandlingar att om det är första gången du kommer till oss, eller om det gått mer än 6 månader sedan din sista injektionsbehandling så behöver du en konsultation minst 2 dagar innan din behandling. En sådan konsultation kan ske via videosamtal och behöver inte ske på kliniken. Våra patient koordinatorer hjälper dig att boka en sådan om det behövs, det kan också ske i samband med bokningen.

Formella krav på lokaler för verksamhet inom estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar

2010 slog Klinik34 upp portarna, då fanns inga formella krav i Sverige utan kliniken byggdes upp utefter de rekommendationer som fanns från EU. Vi bjöd in myndigheter för inspektion och senaste besöket hade vi från IVO 2019. IVO styrkte att våra lokaler är väl utformade för verksamheten vilket gav oss en välkommen feedback av det kontinuerliga arbete som vi görs med förbättringar på kliniken. IVO kritiserade att det återfanns en botox burk i kylskåpet som ställts där av misstag vilket media uppmärksammat utan att förstå vad det handlade om.

Vad är estetisk kirurgi?

Estetisk kirurgi har nu blivit definierat i Sverige med den nya lagen ”Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar”.

Estetisk kirurgi eller det som många kallar plastikkirurgi vardagligt innebär operationer av icke medicinskt nödvändig art för att förändra eller bevara utseendet på en människa. Operationer för att behandla medfödda missbildningar, förvärvade vävnadsdefekter orsakade av skador eller tumörer är plastikkirurgi och utförs inom landstings sjukvården i Sverige.

De vanligaste Estetiska operationerna är bröstförstoring eller bröstlyft, fettsugning, ögonlocks operation. Estetiska kirurgi utförs inte på sjukhus och är därför svårt att tillägna sig inom sjukhuskirurgin i Sverige. Det innebär att alla kirurger som vill arbeta med Estetisk Kirurgi måste tillägna sig special kunskap inom området utanför Landstingssjukvården i Sverige. Detta gäller oavsett vilken kirurgisk specialitet man har i grunden (Specialist i Kirurgi, Plastikkirurg, Urolog, Öron-Näsa-Hals).

Den nya lagen ”Lag (2021:363) om estetisk kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar” innebär att Specialistutbildade läkare med kirurgisk bakgrund och adekvat kompetens får utföra Estetisk Kirurgiska Ingrepp eller även kallat Skönhetskirurgi. Dr Fredrik Berne har mer än 10 års erfarenhet av Estetisk Kirurgi och 17 års erfarenhet av Kirurgi, tillsammans med deltagandet i mer än 100 internationella kongresser inom Estetisk Kirurgi och Estetisk Plastikkirurgi har han inte bara en formell kompetens att utföra de operationer som görs utan även en hög reell kompetens. Detta innebär att operationer genomförs i enlighet med senaste vetenskapliga rönen och med en lång erfarenhet.

 

Vi är glada att Sveriges myndigheter nu har definierat begreppet Estetisk Kirurgi och Dr Berne kommer fortsatt hjälpa till att utbilda behöriga kirurger från Sverige och övriga länder.

 

Länkar för mer information:

IVO

Socialstyrelsen

 

Regeringen

Frågor och svar om ny lag

Lagen

Förordningen

 

 

Med anledning av TV4:s program 2022-06-07

Att media lyfter frågor på ett principiellt plan har vi inga åsikter om. Vi välkomnar granskningar och tycker att bra journalistik stärker förtroendet för vår bransch. Men att media bidrar till att sprida felaktiga påståenden och anklagelser om vår klinik är något helt annat. Jag har via mail svarat sakligt på TV4:s frågor och jag har erbjudit mig att delta i debatten avseende lagstiftningen och branschen. Jag har däremot avböjt intervju rörande patienter på inrådan av jurister på IVO och Sveriges Läkarförbund pga patientsekretessen.

 

TV4 har inte gett mig möjlighet att kommentera eller ge mitt genmäle trots att dom utlovar det och påstår det i programmet

Mail Januari 2022 från TV4 (läs hela mailtråden här)

“Tack så mycket. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att fundera och när jag läser ditt svar så förstår jag tydligt hur du har resonerat.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll och jag kommer hålla dig uppdaterad angående innehållet i vårt program.”

“Oberoende av om du ställer upp på en intervju nu eller inte så kommer du givetvis ges tillfälle till genmäle när vi har satt ihop programmet.”

Någon information om innehållet i programmet eller tillfälle till genmäle gavs inte, med andra ord ville inte TV4 ha vårt deltagande vilket hade gått emot deras förutbestämda narrativ. Jag har mailat TV4 två gånger före publicering utan att erhålla svar.

 

I Sverige är det den statliga myndigheten IVO och inte sensationsjournalistik som bedömer Hälso och Sjukvård.

 

Många påståenden i reportaget från patienter och reporter angående IVO-anmälningarna mot mig stämmer inte.

 

Av sekretesskäl kan vi inte gå in på detaljer om enskilda patienter. Det är viktigt att betona att IVO i de patientfall som TV4 tar upp i sitt program lämnat beslut. Där erhåller jag ingen kritik för mitt yrkesutövande i den kirurgi som patienterna erhållit. Jag har under mitt yrkesverksamma liv inte fått någon kritik för den kirurgi jag utfört, men fått kritik i två ärenden som läkare varav ett fall de senaste 3 åren vilket var brist i journalföring. Sedan Klnik34 öppnade har jag genomfört cirka 5000 operationer.

 

TV4 har grova faktafel i sitt reportaget och har inte gjort en faktakoll trots att dom fått ta del av dokument från IVO. I dessa dokument framgår det att Fredrik Berne endast erhållit kritik i två ärenden, en gång för bristfällig undersökning (2016) samt en gång för bristande journalföring (2018). Klinik34 har fått kritik i fyra ärenden då produktionen gjordes alla av administrativ karaktär, ytterligare två ärenden har avslutats efter produktionen där kritik och förbättringspåpekanden lämnas i två ärenden. Granskad av sensationsjournalistik innebär inte en dokumentär beskrivning utan aktiva val för att skapa en historia som inte finns. (se fakta från IVO här).

 

Däremot har två av de patientfall som TV4 visar i sitt program bedrivit utpressning mot kliniken. De har hotat med att vända sig till media med felaktiga anklagelser om de inte erhåller stora summor pengar. Det har vi givetvis inte gått med på. Hatdrevet mot mig har pågått under en längre tid och är polisanmält.

 

Senasationsjournalistiken har missat Journalistförbundets Publicitetsregler punkt 13 “Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.” och Mediaombudsmannen påpekande “att vem som helst kan anmäla av vilket skäl och på vilken grund som helst till IVO och att en anmälan därför inte säger något om vad som verkligen har hänt.”

 

Det är anmärkningsvärt att Tv4, publicerar utan faktakoll och medvetet väljer att inte beakta den information dom fått av mig innan publicering.

 

Självklart uppfyller kliniken och jag de krav som Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (2021:363) innefattar. Vi uppfyllde redan sedan start för mer än 10 år sedan de riktlinjer som nu blivit lagstadgade. Jag var själv tidigt rådgivare för utredningen av den nya lagen. Nedan kan ni läsa mer om de formella krav som ställs.

 

 

Fredrik Berne

Legitimerad Läkare

Specialist i Kirurgi

Verksamhetschef Klinik34

 

 

Uttalande i sin helhet 2021-11-12